| | | | |
 
   
| | | | |
 


  פרטי המשרד  
טלפון : 03-7700222 
פקס: 03-7700263 
כתובת : ויצמן 2, ת"א- קומה 17

בד"מ פ/83/10 - אתיקה מקצועית

 בד"מ פ/83/10 ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל נ' עו"ד פלוני – טיעון עובדתי או משפטי בידיעה שאינו נכון / טענות אי אמת / אי מתן עזרה לבית המשפט / אין להשיב לאשמה / אתיקה מקצועית של עריכת דין / דין משמעתי של עורכי דין -

ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל הגישה קובלנה כנגד עו"ד פלוני במסגרת הואשם עורך הדין, כי במסגרת הליך אזרחי הגיש בקשה, אשר בה טען טענת עובדתית ביודעו כי האמור בה אינו אמת. זאת ועוד, נטען כי עורך הדין לא המציא העתק מבקשתו לצד השני.

על בסיס עובדות אלו הואשם עורך הדין בביצוע עבירות משמעתיות של אי מתן עזרה לבית המשפט לעשות משפט על פי סעיפים 54 ו- 61(1) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961, בעבירה של העלאת טיעון עובדתי ו/או משפטי בידיעה שאינו נכון על פי כלל 34 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו 1986 וכן עבירה על פי סעיפי הסל, קרי עבירה של מעשים הפוגעים בכבוד המקצוע עריכת דין על פי סעיפים 53 ו-61(1) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961 ועבירה של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת דין לפי סעיף 61 (3) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961.

יש להבהיר, כי ההליך האזרחי שעמד ברקע של קובלנה זאת היה הליך בו תבע הנאשם את ועד מחוז תל אביב ועוד מספר נתבעים.

מי שייצג את עורך הדין היה עו"ד גדעון ויסמן. לאחר שמיעת פרשת הקבילה טען עו"ד גדעון ויסמן, כי אין על הנאשם להשיב לאשמה וזאת בהתאם לכלל 30 לפרק שני סימן ג' של כללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) התשכ"ב 1962 (להלן: אשר קובע בנוגע לבירור האשמה, כי עם סיום הגשת ראיות הקובל רשאי הנאשם לטעון, כי האשמה לא הוכחה אף לכאורה. יצוין, כי טענה זאת דומה לטענת "אין להשיב לאשמה" בדין הפלילי המוצאת מקום בסעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב-1982.

בית הדין המשמעתי המחוזי קיבל את טענתו של עו"ד גדעון ויסמן וזיכה את הנאשם מכל אשמה. בית הדין קבע, כי הקובל לא התייחס בכלל לטענה, כי הנאשם לא המציא את הבקשה לצד שכנגד. נקבע, כי לא הייתה כל התייחסות בעדות לטענה זאת. בנוסף, וזאת בקשר לטענה, כי הנאשם טען טענת אי אמת ביודעין נקבע, כי לא הוכח ברמה של למעלה מספק סביר (לכל הפחות) מועד הגשת הבקשה ומועד המצאתה. נקבע, כי לא הוגשה בכלל הבקשה נשואת הקובלנה, וכי מנגד הוגשו מסמכים המחזקים, על פניו, את הספק הסביר, שכן במסמכים אלו מופיעים תאריכים שונים מאלו הנטענים בקובלנה.

 

בשולי הדברים, אף העביר בית הדין הנכבד ביקורת מרומזת על הקובל בקשר לכך שהוא זה שניהל את ההליך המשמעתי למרות שהוא היה גם הצד להליך האזרחי. בית הדין סבור היה, כי תיק זה יטופל על ידי לשכה אחרת (ועד מחוזי אחר או הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין).    

 
© 2012 כל הזכויות שמורות לניסן ויסמן - משרד עורכי דין | משרדים : רחוב ויצמן 2, ת"א, בית אמות השקעות, קומה 17, 64239  
 טל':  03-7700222  |  פקס: 03-7700263 |  gidon@weissman-office.co.il
 
 
 


עיצוב : symbols עיצוב ופרסום פיתוח : אפריקום קידום אתרים